Nyheter i TM3

Forbedringer i grensesnitt

Det er gjort flere forbedringer i grensesnittet til TravelMagic. Samtlige grensesnitt har blitt gjennomgått og foretatt forbedringer der det er hensiktsmessig.

Nytt søkeområde

Det er laget et nytt grensesnitt på søkeområdet som fokuserer på to oppgaver for brukeren. Reiseplanlegger (fra, til), og Avgangstider (kun fra). Reiseplanlegger er satt som startside.

I tillegg til å spesifisere tidspunkt for reisen eller avgangslisten, kan man velge “nå”. Da velges tidspunktet søket utføres på som starttid for reisen. Dette er nyttig både for bokmerker, som kan lagres og brukes om igjen, og for søk eller avgangslister man ser på som man vil oppfriske med oppdaterte avganger.

Søkeområdet har fast plass øverst på siden, så man slipper å gå tilbake til startsiden for å endre søkealternativer. Tidligere måtte man navigere vekk fra søkeresultatene.

Ny kartvisning

Kartvisning i TM2 bruker versjon 2 av Google Maps APIet. Versjon 3 ble lansert for noen år siden, og etter en stund ble versjon 2 markert som foreldet. Versjon 3 er blant annet designet for mobil bruk, og har, som mange kjenner til, funksjonen “Street View”.

For å kunne støtte nye måter å vise kart på, og ha en kartvisning som ikke skiller seg ut fra resten av reiseplanleggeren, har kartmodulen blitt skrevet helt om. Elementer i kartet som infobobler og infovinduer tilpasses temaet som er valgt, og vi er i mye mindre grad knyttet til Google Maps dersom vi skulle ønske å benytte alternative kart leverandører.

Informasjonen som vises i kartet er også forbedret. Ikonet som vises på holdeplassen bestemmes av hvilke transportmidler som passerer. Klikker man på holdeplassen, får maninformasjon om navn, link til avgangsvisning, og hvilke linjer som passerer.

TM3_1_Tromso_ProstnesetTromsø prostnesetTM3_2_MunkegataMunkegata (Trondheim)

Forbedringer ved tastefeil eller ufullstendige søk

Feilmeldinger og forslagslister er forbedret. Hvis fra-sted er utelatt eller er skrevet feil, får man nå en feilmelding eller en forslagsliste for alternative steder. Hvis flere steder har lignende navn vil man altså få se disse. De foreslåtte alternativene er linker, så man kan velge dem direkte.

TM3_3_PorsgrunFant flere alternativer for ”porsgrun”

Nytt avgangsliste søk

De nye søkemulighetene er:

  • Søk i holdeplasser og holdeplassgrupper med kart over stoppesteder
  • Forenklet avgangsliste fra adresser og steder med kart over stoppesteder
  • Søk etter avganger eller ankomster på en spesifikk dato og tidspunkt
  • Filtrering av avganger eller ankomster på linjer og transportmidler

Avgangslisten vil vise alle avganger eller ankomster innefor en tidsperiode. Tidsperioden er som standard definert til 60 minutter. Finnes ingen avganger eller ankomster i tidsperioden hentes opptil 10 senere avganger. Avganger hentes opptil 24 timer frem i tid, som tilsvarer tidsperioden reiseplanleggeren søker i. Dersom avgangslisten har resultater der flere holdeplasser er involvert. grupperes resultatene og holdeplassene tegnes inn i kartet. Som før kan man fra avgangsvisning hoppe til turvisning.

Reiseplanleggeren har alltid kunnet filtrere på transportmidler og linjenummer. I avgangslisten kan man i tillegg filtrere på destinasjon.

TM3_4_FilterAvgangsvisning med filter

Avgangsliste fra adresser og steder har blitt erstattet med en oversikt med kart, slik at det er enklere å navigere seg frem til riktig stoppested.

TM3_5_Avgangsliste_StorgataAvgangsliste fra adresse storgata 88

Nytt grensesnitt på reiseplanlegger

Hvert søkeresultat oppsummeres med fra- og til-tid og total reisetid, og reiseruten illustreres med gangledd og transportmidler. Disse er mer iøynefallende enn de var tidligere. Et mål er at det skal være mulig å velge mellom reisealternativer uten å studere detaljene for hver enkelt reiseforslag. Dersom det ikke er plass til å vise alle overganger på en linje, vil det vises så mange elementer det er plass til. Det vil også vises tydelig at det finnes flere elementer som ikke fikk plass i visningen. Når man holder over oppsummeringen, lyser denne opp for å indikere at den er klikkbar.

Klikker man på et reiseforslag får man se reiseruten steg for steg. Man får også se reiseruten tegnet i kart. Den separate kartvisningen man hadde tidligere er altså fjernet til fordel for en integrert kartvisning i hvert reiseforslag. Hvert steg er klikkbart i listen, og den aktuelle reisestrekningen markeres rødt i kartet.

TM3_6_SokeresultatSøkeresultat, flere alternativer

TM3_7_DetaljvisningDetaljvisning av søkeresulatat

Ny turvisning/trasévisning

I trasévisning vises (som tidligere) stoppesteder og passeringstider, men turen vises også i kart.

TM3_8_Trasevisning

Støtte for flere språk

Som standard støtter reiseplaneleggeren to språk, norsk og engelsk. Alle faste tekster oversettes ved valg av språk. Navn på holdeplasser, destinasjonstekster, fotnoter og merknader forblir uforandret.

TM3_9_Sprak

Ny mobilversjon

Mobilversjonen tar selvsagt høyde for den reduserte skjermstørrelsen, men viser likevel mye av den samme informasjonen som den vanlige reiseplanleggeren gjør.

Som i appen kan man velge å søke etter steder, velge fra kart, velge holdeplasser i nærheten, eller velge egen posisjon.

I webversjonen av TravelMagic har man valgt sammensatte skjermbilder som gir mer informasjon. Dette passer ikke alltid på mobiltelefon – disse er istedetfor optimalisert for mobilbruk i funksjonalitet og datatrafikk.

TM3_10_Mobil_SokSøkeområde for mobilversjon

TM3_11_Mobil_ResultatReiseforslag for mobilversjon

TM3_12_Mobil_KartKartvisning for mobilversjon

Nye muligheter i sjekk og bruk av rutedata

Endringer på automatiske gangledd

TravelMagic kan å generere gangledd mellom nærliggende holdeplasser automatisk. Hvis det eksisterer gangledd i rutedata mellom to holdeplasser vil det ikke genereres gangledd. Dette kan være praktisk dersom man ikke ønsker å vedlikeholde gangledd selv. Konsekvensen er at det kan oppstå gangledd på steder man ikke ønsker. I TM2 var ble ikke alle mulige gangledd generert, og innstillingen for lengden på disse styrte ikke gangtiden. I TM3 er algoritmen forbedret, og innstillingen styrer nå maksimal gangtid på gangleddene som genereres. Endringen fører til at man i noen tilfeller får andre reiseforslag, både fordi avstanden beregnes mer nøyaktig og fordi gangledd som ikke har eksistert tidligere nå finnes. Merk at automatisk genererte gangledd fremdeles beregnes i luftlinje.

Endring av destinasjonstekst underveis i en tur

Det er nå mulig å endre destinasjonstekst underveis i turen, hvis dette støttes av importformatet. Alle visninger er oppdatert til å håndtere dette. F.eks. for RegTopp 1.2 håndteres dette dersom TMS inneholder en referanse til destinasjon som er forskjellig fra referanse i TIX.

Begrensing av dagkode uten å gjøre ny eksport

Det er nå mulig å begrense dagkoden på et datasett uten å forta ny eksport.
Dette kan være nyttig dersom man vil at alle datasett skal ha samme sluttdato når man ikke kontrollerer eksport av alle datasett selv – for eksempel hvis et datasett kommer fra en annen leverandør.

Sjekk av rutedata

Som standard utføres en del validering og evt. korrigering av rutedataene. I tillegg kan det nå gjøres noen valgfrie sjekker av blant annet holdeplasskoordinater, administrasjonskode og sonenummer. Eventuelle feil her rapportes som meldinger i datainfo.

Forbedringer i Datainfo

Datainfo-siden har fått noen forbedringer:

  • Feilmeldinger er gruppert per filen
  • Gyldighet på datasett er flyttet til datainfo
  • Alle parametre som er satt opp i TravelMagic.ini er synlige, og de har fått bedre beskrivelse.

Universell utforming

Rammeverket som er brukt til visuelle elementer er jQuery UI. Dette har en del støtte for WAI-ARIA, som er en standard som gir retningslinjer for hvordan dynamisk innhold og avanserte brukergrensesnitt tilpasses for personer med ulike funksjonshemminger.

I tillegg gir en tilrettelegging mot jQuery UI et forutsigbart grensesnitt slik at det er enkelt å se hva som kan klikkes på, hva som er aktivt, hva som er deaktivert, hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Dette gir et bedre grensesnitt for alle – ikke bare de som har en funksjonshemming.

Fra difi.no: ”Det stilles krav til nettsider gjennom forskriften om universell utforming av IKT tilhørende § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette gjøres gjennom WCAG 2.0 på nivå AA som er en obligatorisk standard.”…”WAI-ARIA og ATAG 2.0 vil vurderes tatt inn i forskriften etter hvert som disse standardene blir klare”.

Nye grensesnitt utarbeides i henhold til WCAG 2.0. Målet er å overholde de punktene som er relevante for TravelMagic.

Integrasjon av prisinformasjon

Vi har ved flere anledninger fått spørsmål om å vise priser i reiseplanleggeren. I den sammenheng må man merke seg at RegTopp-eksport ikke inneholder tilstrekkelig grunnlag til at pris kan beregnes.

Det finnes mange ulike takstregulativ. Ferger har et felles for hele landet, men for busser er det opp til hvert fylke å bestemme takster. Det er en vanskelig oppgave å samle dette i en felles prismotor, og vi har tidligere undersøkt ulike muligheter for å innhente dataene – for eksempel å samarbeide med selskap som leverer billetteringssystem.

Vi mener den beste løsningen er at kunde sammen med sin billettsystemleverandør tilbyr en WEB-service der man på basis av reisens innhold (frasted/sone, tilsted/sone, evt. transportmidler for de enkelte reiseledd, dato og takstkode) returnerer en «produkttabell» med prisene for ulike reisende. Dette burde sikre at reiseplanleggeren viser eksakt samme pris som om sjåføren beregner pris på bussen/transportmiddelet. Imidlertid har det vist seg vanskelig å få tilgang til slike data.

Enkelte av våre kunder har ønsket at vi inntil videre lager en tilsvarende (men kraftig forenklet) løsning der vi ut fra soner, nabosoner, sonetabeller og produkttabeller utarbeider et prisestimat. Fylkeskryssende reiser er en av de utfordringene som viser seg å komplisere løsningen. Som grunnlag fordres et avtalt format (i og med at RegTopp-formatet ikke innehar denne informasjonen) for å oppdatere sone til sonekobling, evt. nabosoner, produkttabell og pristabell.

Siden høsten 2010 har vi arbeidet mye med en prismotor for kalkulering av pris på kollektivreiser. Vi har prøvd å finne en felles datamodell på tvers av ulike transportmidler og fylker slik at vi kan benytte samme prisdatabase for kalkulering av pris på kollektivreise uavhengig om du reiser i Nordland eller Rogaland. Nordland, Troms og Finnmark samarbeider om publisering av rutedata i en felles rutedatabase. Hedmarks installasjon inneholder også rutedata fra Oppland. Siden vi støtter reiseplanlegging på tvers av fylker og transportmidler, er det derfor naturlig at også priskalkulatoren kan beregne dette.

Første versjon av prismotoren kan kun kalkulere pris på enkle reiser. Alle sonene som passeres må være i samme fylke, og reisen kan ikke bytte transportmiddel/takstkode underveis.

Pris er derfor noe vi innfører langsomt, og er foreløpig kun tilgjengelig i desktop-versjonen. En eventuell utvidelse til apper og mobilversjon er mulig.

For å kunne få pris i reiseplanleggeren, er det en forutsetning at de som leverer rutedata også står for leveranse av priser og sonekoblinger. Sonekoblinger er informasjon om hvilke soner som er nabosoner, slik at det er mulig å kalkulere korteste vei fra en sone til en annen

TM3_13_Pris

Sanntid via SIRI

Etter vår mening bør en reiseplanlegger alltid søke i forhold til planlagt tid, mens eventuelle kjente endringer (sanntidsinformasjon) for de involverte avgangene oppgis i tillegg. Et reiseforslag som har fått endret avgangs- eller ankomst-tidspunkt bør markeres spesielt slik at sluttbruker er klar over at det har skjedd endringer på reisen.

Fra høsten 2013 har vi vært heldige å få være en del av sanntidsprosjektet til Agder Kollektivtrafikk. Consat er sanntidsleverandør og overføringsformatet er igjen SIRI. Dette handlet i hovedsak om å gjøre de nødvendige tilpassningene for å kunne vise sanntid i alle visninger (avgangslister, reiseplanlegger og turvisning samt mobilversjon og apper).

Consat sin SIRI implementering er mer omfattende enn vi tidligere hadde erfaring med, noe som gjør at vi nå kan ta i bruk større deler av SIRI standarden. Eksempelvis er det implementert støtte for å abonnere på sanntidsendringer slik at vi ikke trenger å forespørre endringer. Sanntidsendringer hentes fra SIRI/ET som gir oss alle kjente sanntidsendringer, i motsetning til SIRI/SM som kun gir sanntidsendringer på stoppnivå. Avviksmeldinger hentes også fra Consat via SIRI/SX som er veldig nyttig for å kunne spre informasjon hurtig i alle kanaler. Avviksmeldinger blir lagt på aktuelle avganger i avgangslister, reiseplanlegger og turvisning.

Vi støtter blant annet visning av innstilte turer, kø anvisning, sanntid, overvåket tur og avviksmeldinger. Dessuten er alle visningene oppdatert for å ta høyde for endringer på turer og vise dette til publikum.

TravelMagic søker fortsatt i planlagt tid og sanntidsendringene legges på etter at søket er utført, det betyr at vi ikke (ennå) kan endre søk basert på sanntidsendringene. Vi kan kun informere publikum at det har skjedd endringer på turen.

Høsten 2013 kunne AKT lansere en løsning der TravelMagic presenterte avgangstavler, reiseforslag og passeringstider med sanntid og avvik levert fra Consat.

TM3_14_Avgangsliste_SanntidAvgangliste med sanntidsavvik

TM3_15_Reiseforslag_SanntidReiseforslag med sanntidsavvik

Ny versjon av apper for Android og IOS