Nye muligheter i TM3.3

Neste versjon av TravelMagic er fortsatt et stykke unna, her er en smakebit på noen av forbedringer man kan vente seg.

  • 64-bit reiseplanlegger
  • RegTopp1.3-import
  • Utvidet ERN-import med støtte for stoppunkter

64-bit reiseplanlegger = mer rutedata

Reiseplanleggeren som benyttes i de fylkesvise/regionale reiseplanleggerne er en 32-bit windows applikasjon. Den har dermed en grense på hvor stort minneområde den kan adressere på 4gb. Interne nodestrukturer som benyttes legges i RAM og kan bli ganske store avhengig mengde rutedata og gyldighet.

Om man ønsker å håndtere store geografiske områder kombinert med mange avvik, risikerer man å nå grensen for hva TravelMagic kan håndtere i 32-bitsversjonen.

64-bit applikasjoner har ikke den samme begrensningen som 32-bit applikasjoner og begrensningen ligger da kun i fysisk hardware. Altså hvor mye minne finnes tilgjengelig på serveren.

Testverktøy som CrazyTravel kommer også i 32 og 64-bit utgave.

RegTopp 1.3 gir bedre publikumsinformasjon

RegTopp-formatet brukes i nær sagt alle de fylksvise/regionale reiseplanleggerene. RegTopp benyttes også som utvekslingsformat til sanntidsystemer og billettmaskiner. Versjonen som er mest utbredt er RegTopp1.2 og fikk sin endelige versjon i 1996/97. Etter det ble ny versjon (1.3) sendt ut på høring i 2003, men lite har skjedd siden da.

Siden arbeidet med ny versjon stanset opp så har det heller ikke vert noen insentiver for fylkene å gå over til ny versjon av formatet. I mellomtiden har behovet for mer nøyaktig informasjon til blant annet sanntidsystemene økt, noe som har gjort at man har funnet kreative løsninger innenfor gjeldene format (1.2).

Den viktigste endringen i RegTopp 1.3 er at man får en egen fil til stoppunkt (STP). Slik at man kan nøyaktig koordinatfeste stoppunkter innenfor samme holdeplassområde (eksempelvis to holdeplasser på hver side av vegen). I RegTopp 1.2 har dette vert løst med å legge inn en posisjon for hvert stoppunkt i HPL filen og gi hver side av vegen et unikt 8-siffer holdeplassnummer. Dette har fungert tilsynelatende bra, men fører til at man mister informasjon om at holdeplassene hører  til samme holdeplassområde (samme 8-siffer holdeplassnummer), samt informasjon om stoppunktnummer 2-siffer (1,2,3). Stoppunktfilen legger også til informasjon som mangler i RegTopp1.2 som perrong og tekstbeskrivelse av hvor stoppet befinner seg. I RegTopp1.2 har man benyttet navn til dette formålet noe som ofte fører til at navn blir for lange i forhold til formatbeskrivelsen (30 karakterer).

I RegTopp1.3 får man også et nytt felt (holdeplasstype) i holdeplassfilen (HPL) som angir om dette er en ordinær holdeplass eller andre punkter som veikryss, sonegrenser, kommunegrenser osv. Et typisk eksempel på praktisk bruk her er for informasjon til sanntidsystemer. Sanntidsystemet bruker informasjon fra RegTopp om posisjon på holdeplassene, i tilegg til GPS ombord kan denne informasjonen fortelle om man har passert et stopp ved at man er “nær nok”. Dersom bussen følger en trase der den passerer for nært stoppet (eksempelvis den skal snu og kjøre tilbake) så kan det gi feil prognoser. Ved å legge inn et meldepunkt i holdeplassfilen (og bruke holdeplasstype) så kan man si at punktet må passeres før posisjonen kan vurderes som nær nok og unngå problemet. I import til reiseplanlegger så ignoreres alle holdeplasser som ikke er ordinære holdeplasser. Turmønster (TMS) er også utvidet med tilsvarende felt. I RegTopp1.2 har man noen steder løst disse utfordringene ved å bruke ulike tilleggsfiler til formatet.

Utover det gir RegTopp1.3 flere muligheter for transportmidler.  I RegTopp1.2 finnes det for eksempel ikke en egen type for ferje. Men man har en enighet mellom fylkene om at typen “diverse” brukes til ferje. Det er også en del historikk for å benytte transportmidler som man ikke benytter i eget fylke til annet formål (for eksempel T-bane) som kun finnes i Oslo. I RegTopp1.3 er ferje en undertype av båt og flybuss en undertype av buss.

RegTopp1.3 er i stor grad kompatibel med RegTopp1.2 men de som benytter unikt 8-siffer nummer på begge sider av vegen får en jobb med å omnummerere holdeplasser til stoppunkter.

Det er lagt mye arbeid å holde import for TravelMagic kompatibel med ulike versjoner av RegTopp og andre formater som støttes. Det gir mulighet for en gradvis overgang til RegTopp1.3 samt mulighet for å benytte begge i en overgangsperiode.

Utvidet ERN-import med stoppunkter

En del av de som har vært tidlig ute med å benytte ERN-import for TM3.2 har oppdaget at det kan være vanskelig å få koblet ERN-data mot egne holdeplassnumre. Noen ganger bruker nasjonale data et annet nummer enn man bruker selv, eller holdeplassnummer er ikke angitt i nasjonale data. Oftest oppstår problemer når man selv benytter unikt 8-siffer holdeplassnumer på begge sider av vegen og ønsker å dra inn for eksempel ekspressbussruter som benytter samme holdeplasser som lokale bussruter. Man får da gjerne feil på avganslister fordi bussen egentlig går fra andre siden av vegen eller unødvendige ganglenker i reiseforslag.

Nasjonale rutedata utvides med informasjon om stoppunkter og det skal løse disse problemene. Stoppunkt skal oppgis med rett holdeplassnummer 10-siffer eller 8-siffer avhengig av hva man bruker. Stoppunkt gir også informasjon om perrong og beskrivelse av plassering slik som RegTopp 1.3.

Det er lagt mye arbeid å holde ERN-import for TravelMagic er kompatibel med ulike versjoner av RegTopp og andre formater som støttes. Slik at fylkene kan stå for den ruteproduksjonen de må lage selv og ellers fritt kan benytte seg av nasjonale rutedata for de tillegsrutene man ikke ønsker å vedlikeholde selv.

Andre forbedringer

Av mindre forbedringer kan nevnes:

  • Forbedringer i hastighet på forslagsliste og bedre håndtering av aksenttegn (Minde allé matcher også Minde alle). Et større problem i Finnmark der flere stedsnavn er på samisk.
  • Import av vognløp samt visning av vognløp i CrazyTravel for sjekk

Nb! Oppgitte spesifikasjoner kan endres innen lansering.