Ny TravelMagic-versjon: 3.4

Vedlikeholdsoppdateringen inneholder flere ønsker og tilbakemeldinger fra kunder

Ny funksjonalitet:

 • Tydlig visning av bestillingstransport (opsjon)
 • Kartalternativ til Google Maps (opsjon)
 • Pris på nattbuss (opsjon)
 • Mulighet for automatisk legge perrong til stoppnavn
 • Visning av perrong i avgangsliste/kart

Nevneverdige feilrettinger:

 • Korte holdeplassnavn vises ikke i forslagsliste fordi de fortrenges av holdeplassgrupper
 • Lenker i merknadstekster kan ikke inneholde http eller https
 • Samtrafikk på turer som starter før midnatt med overgang etter midnatt
 • Ankomstsøk med «nåtidspunkt»
 • Diverse feil med deaktiverte transportmidler
 • Skille mellom innstilt/nedlagt stopp og innstilt tur i reiseplanlegger.

Tydligere visning av bestillingstransport (opsjon)

Mange kunder har meldt ønske om at det er tydligere for kunden når en reise inneholder bestillingstransport.

Vanligvis illustreres dette med en merknad på tur/passering som forteller  hva kunden må foreta seg for å bestille reisen.

Det kan være kunden må ringe et telefonnummer, møte opp et bestemt sted på et bestemt tidspunkt eller bestille innen et gitt tidspunkt.

Helst skulle man kodet denne informasjonen inn for hver enkelt tur,  men RegTopp,  som hovedvekten av våre kunder benytter til rutedata,  har ikke mulighet for å utrykke dette.

Reiseforslag med bestillingsinformasjon i merknad
Reisedetaljer med bestillingsinformasjon i merknad

Første utfordring som måtte løses var å oppdatere interne strukturer til å lagre informasjon om bestillingstransport, informasjonen vi lagrer er modelert etter NeTEx profil Norge.

Andre utfordring var å finne en passende visning/ikoner samt oppdatere visningene reisesøk, avgangsliste og turspesifikasjon.

Tredje utfordring var å sørge for at andre visninger som ikke var oppdatert til å vise bookinginformasjon kunne fortsatt vise en merknad som før. Slik at viktig informasjon ikke forsvinner i appen inntil visningene kan oppdateres.

Reiseforslag med bestillingstransport
Reisedetaljer med bestillingstransport

Andre ruteformat som NeTEx og GTFS, som vi også støtter, har mulighet for å angi bestillingstransport  direkte i formatet.

GTFS har kun minimal støtte for bestillingstransport.

For å bøte på at RegTopp mangler mulighet for å angi bestillingstransport har vi laget en mulighet for at merknadsteksten som bestemmer om en tur er en bestillingstur.

Dette fører til at det er kun merknadstekster som starter med teksten «Bestillingsrute» som gjenkjennes som bestillingstansport.

Kartalternativ til Google Maps (opsjon)

DataGrafikk sendte 8.mai ut informasjon om at Google endrer sine betingelser for bruk av Google Maps API . Den største endringen her var at Google nå krever at du skal knytte betalingsinformasjon (kredittkort) til din Google konto for å fortsette å få bruke kart. Alt forbruk som overstiger $200 hver måned  faktureres fortløpende. Vi er litt oppgitt over at Google fant ut at de skulle melke markedet på denne måten, og vi har oppfordret våre kunder til å følge med på eget forbruk og hva dette utgjør i kroner og øre.

Vi har fått forespørsel fra flere kunder om mulighet for å gå over til andre alternativer for kartvisning som for eksempel Open Street Map.

Om man går inn på alternative tjenester så mister man funksjonalitet som kun Google Maps tilbyr som for eksempel StreetView.

Så snart vi fikk kjennskap til at Google endret sine betingelser, begynte vi å se oss rundt etter alternative karttilbydere.

Kartvisningen består av to deler, en server som distribuerer kartfliser (bilder), og et javascript bibliotek som lar deg tegne elementer på disse kartflisene og henter nye kartfliser ved behov.

Kartvisningen er bygget opp med tanke på at det skal være mulig å bytte til et annet kartbibliotek og vi har tidligere laget en demo som benytter  OpenStreetMap sitt kartbibliotek OpenLayers.

Valget falt på Leaflet siden den kan benytte kartfliser fra mange ulike kartilbydere.

Men de færreste av disse lar deg benytte sine servere ubegrenset og man må uansett  inn på en eller annen betalingsløsning.

Vi har vurdert muligheten for å tilby kartfliser via våre egne servere, men dette er ennå ikke realisert.

Vi fikk tips om at Kartverket leverer gratis kartoppslag og har vert i dialog med dem angående bruk.

Tjenesten fra Kartverket omfatter grunnkart og inkluderer ikke satelittbilder eller StreetView.

Men dette er den eneste tjenesten vi vet om som gir tilgang på gratis kartoppslag.

 Vi har nylig endret på begrensningene ved bruk av våre wms- og cahce tjenester.

Tidligere hadde vi lagt inn tekniske begrensinger slik at tjenestene var uegnet til kommersiell bruk Begrensningene var som følger (kall fra en IP-adresse)

WMS lang tid (24t timer):  300 kall mot serveren

WMS kort tid (10 sekunder):  40 kall mot serveren

Cache lang tid (24 timer):  10000 kall mot serveren

Cache kort tid (10 sekunder):  450 kall mot serveren

Dette ble nullstilt ved midnatt.

 Etter at vi endret på begrensningene har tjenestene en begrensing på 1 millon kall pr døgn.

Fylkeskommunene er Norge digital parter og vil kunne benytte seg av tjenestene så lenge vilkårene ellers oppfylles ja.

Kristiansand sentrum med kartvisning fra Google Maps
Kristiansand sentrum med kartvisning fra Kartverket

Pris på nattbuss (opsjon)

Noen kunder har etterspurt mulighet for å vise pris på nattbuss.

Flere kunder benytter vår integrasjon mot FARA SalesService for å vise priser.

FARA har utviklet en ny mulighet muligjør henting av pris på nattbuss som man kan hente ved å angi en tariff på parameterlisten.

Til nå har kun fra-sone og til-sone variert når vi har sendt forespørsler til FARA SalesService, vi har derfor gjort nødvendige endringer  slik at vi kan styre parametelisten fra innholdet i reiseforslaget, for eksempel takstkode som er nødvendig for nattbuss.

Reisesøk fra Bodø sentrum til Høgåsen kl 02.00 på lørdag
Reisedetaljer viser mulige produkter for reisen

Mulighet for automatisk legge perrong til stoppnavn

Kunder har etterspurt mulighet for å legge til perrong til stoppnavn under import til reiseplanlegger.

Det kan dreie seg om stoppnavn man ikke administrerer selv, som stopp som hentes fra nasjonalt stoppestedsregister, eller det kan være at stopp eksporteres på format som ikke støtter individuell navngivning av stoppunkter som RegTopp 1.3.

Vi har utvidet NSR og RT 1.3 import med mulighet for å legge perrong til navnet under innlesning.

Quays importert fra NSR får samme navn som StopPlace                                        
Quays importert med perrong som del av navnet

Visning av perrong i avgangsliste/kart

Enkelte kunder oppgir perrong som en del av rutedatagrunnlaget og har etterspurt mulighet for at dette fremkommer av avgangsliste/kart.

I TM3.4 vil perrong fremkomme av karthenvisning i avgangslisten dersom det er spesifisert.